Privacyverklaring De ZIN van   

 

De ZIN van is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De ZIN van is te bereiken via info@dezinvan.nl. Verdere contactgegevens zijn op te vragen bij Kamer van Koophandel.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De ZIN van verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Locatiegegevens afkomstig van je mobiele apparaat of afgeleid van je IP-adres die aan De ZIN van kunnen worden doorgegeven wanneer je bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen. De ZIN van kan informatie over je ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als je verbinding maakt met diensten via die social media site.
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dezinvan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De ZIN van verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De ZIN van analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • De ZIN van verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ze nodig heeft voor de belastingaangifte.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:

 • Overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan De ZIN van onderworpen is
 • Gerechtvaardigd belang: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om activiteiten dan wel dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De ZIN van neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De ZIN van) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De ZIN van bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ze hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoons gegeven Bewaartermijn Verwerking/reden Grondslag
Voor- en achternaam

Gedurende de looptijd van de (potentiele) overeenkomst, daarna 26 maanden voor afhandeling, eventuele, heractivering en het aangaan van aansluitende, nieuwe overeenkomsten

 

– Je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren – Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Overeenkomst
Telefoonnummer

Gedurende de looptijd van de (potentiele) overeenkomst, daarna 26 maanden voor afhandeling, eventuele, heractivering en het aangaan van aansluitende, nieuwe overeenkomsten

 

– Je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren – Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Overeenkomst
Emailadres

Gedurende de looptijd van de (potentiele) overeenkomst, daarna 26 maanden voor afhandeling, eventuele, heractivering en het aangaan van aansluitende, nieuwe overeenkomsten

 

– Je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren – Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Overeenkomst
IP-adres 26 maanden

– Om gedrag op de website te analyseren e daarmee de website te verbeteren

 

Gerechtvaardigd belang

 

Gegevens over jouw activiteite n op de website & locatiege gevens

 

26 maanden

– Om gedrag op de website te analyseren e daarmee de website te verbeteren

 

Gerechtvaardigd belang

 

Bankrekeningnummer

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en maximaal 7 jaar daarna

 

Afhandelen van betalingen Wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor belastingaangifte

 

Overeenkomst Wettelijke verplichting

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De ZIN van deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in haar opdracht, sluit De ZIN van een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De ZIN van blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De ZIN van jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De ZIN van gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De ZIN van en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dezinvan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De ZIN van wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De ZIN van neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dezinvan.nl

Pin It on Pinterest